OGŁOSZENIE – dotyczy przyszłości mieszkańców!

planBURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE z dnia 1 sierpnia 2013 r.. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Świątniki Górne.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świątnikach Górnych Uchwały Nr XXXII/270/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Świątniki Górne zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/275/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 maja 2013 r.

Granice planu obejmują cały obszar Miasta i Gminy Świątniki Górne w granicach administracyjnych gminy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne, ul. Bruchnalskiego 15, 32-040 Świątniki Górne w terminie do dnia 30 sierpnia 2013 r. włącznie. Wnioski mogą być wnoszone:

  1. na piśmie lub drogą pocztową
  2. ustnie do protokołu
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym) na adres umig@swiatniki-gorne.pl  

wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne.

 Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne

Witold Słomka

wzór wniosku do planu

PRZYPOMINAMY: każdy wnioskodawca ma prawo żądać odpowiedzi wraz z merytorycznym uzasadnieniem decyzji. Od tego momentu mają Państwo prawo do odwołania!!!

p.s. Wszystkie składane dokumenty warto posiadać w dwóch kopiach – jedną składamy na dziennik podawczy drugą potwierdzoną pieczątką gminy dołączamy do akt sprawy – może się przydać przy odwołaniach w wyższych instancjach.

p.s. Lektura wniosków oraz uchwał przytaczanych przez Pana Burmistrza nie daje nam odpowiedzi co do tego kto będzie rozpatrywał owe wnioski i ewentualne odwołania?

p.s. Podzielcie się swoimi doświadczeniami – chętnie opublikujemy opis waszych przygód z działkami, żeby inni mogli się uczyć i wyciągać wnioski!

Jedna myśl nt. „OGŁOSZENIE – dotyczy przyszłości mieszkańców!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *