Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Kierownik Biura

Zarząd stowarzyszenia Larticle-logookalna Grupa Działania Blisko Krakowa ogłasza nabór na stanowisko pracy: Kierownik Biura.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Termin składania ofert: do 20 lutego 2015 r. (piątek)

Procedura naboru

Po upływie terminu składania ofert Zarząd Stowarzyszenia dokona wstępnej oceny, w wyniku której odrzucone zostaną oferty, które wpłynęły po terminie, nie zostały złożone w formie pisemnej oraz niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.

Listę nie więcej niż 5 kandydatów, wybranych przez Zarząd na podstawie prawidłowo złożonych ofert, uszeregowanych wg stopnia spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, Zarząd zamieści na stronie internetowej www.bliskokrakowa.pl wraz z podaniem imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania.

Kandydaci znajdujący się na tej liście zostaną poinformowani o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  Zarząd może postanowić o przeprowadzeniu testu sprawdzającego wiedzę, predyspozycje i umiejętności kandydatów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronach internetowych LGD Blisko Krakowa i gmin – członków LGD Blisko Krakowa oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD Blisko Krakowa.

Szczegółowe zasady prowadzenia naboru na stanowisko pracy zostały określone w „Zasadach rekrutacji i zatrudniania pracowników oraz zasadach zlecania zadań Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa”, stanowiących załącznik do uchwały nr 5 Walnego Zebrania stowarzyszenia Blisko Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *