Ogłoszenie Burmistrza w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świątniki Górne

planPojawił się długo oczekiwany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świątniki Górne. Prosimy zapoznać się z ogłoszeniem Burmistrza. Jest tam informacja gdzie  i  kiedy  będzie  można  się  zapoznać  z  projektem  oraz  jak  składać  ewentualne  skargi  i wnioski.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne
z dnia 21 stycznia 2015 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Świątniki Górne wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami) w związku z uchwałą nr XXXII/270/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 kwietnia 2013 r. oraz uchwałą nr XXXIII/275/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 maja 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Świątniki Górne wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 29 stycznia 2015 r. do 26 lutego 2015r., w godzinach od 8:00 do 13:00 (od poniedziałku do piątku) w budynku Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne przy ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36. Informacji na temat rozwiązań przyjętych w projekcie planu udzielać będą przedstawiciele zespołu projektowego dyżurujący we wtorki i czwartki w godzinach 9:00 – 13:00.

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również na stronie internetowej Miasta i Gminy http://www.swiatniki-gorne.pl/.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 19 lutego 2015 r., początek o godz. 9:00 w Sali obrad pok. nr 110 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne przy ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne w nieprzekraczalnym terminie do 13 marca 2015 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

– opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zmianami) lub
– opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 ze zmianami) lub
– za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zmianami) projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do 13 marca 2015 r. w formie:

– pisemnej, na adres: Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne
– ustnie do protokołu
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: umig@swiatniki-gorne.pl
Uwagi będą rozpatrywane przez Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne na stronie internetowej http://bip.malopolska.pl/umigswiatnikigorne/Article/id,240628.html.

 
Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne
Witold Słomka

3 myśli nt. „Ogłoszenie Burmistrza w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świątniki Górne

 1. Wizard

  Z tego co widzę robi się „ciekawie”… Ciekawe czy ktoś wcześniej informował mieszkańców południowej strony wzgórza świątnickiego, że np nie wolno myć samochodów (poza myjniami) czy używać środków ochrony roślin. No i nadal te strefy konserwatorskie (choć trochę mniejsza to i tak bez sensu, fajnie omija nową Biedronkę), które nie mają żadnego uzasadnienia, a wojewódzkiego konserwatora w ogóle nie obchodzą (rozmawiałem – w ogóle zdziwiony że coś takiego mamy w Świątnikach)

  Odpowiedz
  1. Newman

   O myciu samochodów było chyba w poprzednim MPZP. Zapis jest tak nieżyciowy jak brak koloru zielonego w pokryciu dachów. Gdyby podejść tylko wzrokowo.
   Skoro projekt nowego MPZP dopuszcza dachy zielone umożliwiające wegetację roślin ( par 23. pkt.5.lit. c) to czemu pod literą e) wymienia się kolory w odcieniach czerwieni, brązów i szarości bez uwzględnienia koloru zielonego? Przepraszam ale w tym miejscu nawet człowiekowi bardzo odpornemu , logika winna się włączyć sama.
   Jest jeszcze kilka niuansów….

   Odpowiedz
   1. Wizard

    Zakaz mycia wynika z rozporządzenia z 2011 w sprawie ujęcia wody na Skawince i ochrony zlewni Skawinki, więc nie mógł być w poprzednim planie, a na pewno nie było go na tym obszarze jaki jest teraz oznaczony w projekcie planu.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *