„Tym się różni Radny od normalnego człowieka …..”

WilkowyjaPoniżej przedstawiamy wyciąg z Protokołu Nr XLVI z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 29 września 2014r., świadczący o jakości pracy i „dogłębnej” wiedzy na temat głosowanych uchwał przez obecnych Radnych.
„e) Projekt uchwały nr 371 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
B.Thier poprosił o wytłumaczenie wydatków bieżących.
W.Kułaj powiedziała, że 23 500 zł., było w rolnictwie, ze względu na to, że część remontu dróg była finansowania z funduszu ochrony gruntów rolnych, gdyż było wymagane, abY te pieniądze znajdowały się w dziale rolnictwo. W tym roku tego funduszu nie było, wszystko sfinansowane zostało z działu 600, więc ta kwota 23 500 zł., została wolna. Następnie 77 500 zł., wynika to z przesunięcia WPF na 2015 rok, kwota z działu 710 została wolna i przeznaczona na dział 801. W tym dziale znajdują się sprawy dofinansowania szkoły niepublicznej dlatego, że od września jest zwiększona ilość dzieci, ponieważ powstaje nowa klasa. Jeżeli otrzymujemy subwencje, to otrzymujemy ją na dzieci które są na dzień 30 września roku poprzedniego, czyli tych nowych klas nigdy nie ma, ponieważ możemy korzystać z subwencji oświatowej, według stanu na 30 września, dlatego najwcześniej wniosek o zwiększenie subwencji w związku ze zwiększoną liczbą dzieci, można złożyć 1 października,. Natomiast płacić trzeba, według stanu już zwiększonego od 1 września, te pieniądze idą na dofinansowanie każdego dziecka, które jest w szkole niepublicznej, na którego subwencje wpłyną dopiero w listopadzie. Najpóźniej 2 października zostanie złożony wniosek, on będzie rozpatrzony w listopadzie i wtedy subwencja zostanie zwiększona, ale za wrzesień i październik trzeba płacić szkole niepublicznej z własnych środków. Te 101 tys. zł., idzie właśnie na szkołę niepubliczną.
Z.Mardyła zapytała, czy te pieniądze które idą na bieżąco, zostaną zwrócone w listopadzie?
W.Kułaj odpowiedziała, że zostanie zwiększona subwencja oświatowa, w związku ze zwiększoną ilością dzieci w szkole niepublicznej oraz z związku ze zwiększoną ilością dzieci w naszych szkołach. W gimnazjum i w liceum jest dużo więcej dzieci, jest 60 dzieci więcej w szkole muzycznej od 1 września, czego subwencja oświatowa, która jest ustalana według stanu na dzień 30 września roku poprzedniego nie obejmowała. Ona obejmuje sytuację od stycznia do końca sierpnia, a od września jest zwiększona ilość i tą subwencję otrzymamy.
Z.Mardyła zapytała, czy finansując to w tym momencie, to czy w listopadzie te pieniądze zostaną zwrócone od września?
W.Kułaj odpowiedziała, że tak, zostaną zwrócone.
B.Thier zapytał, czy one będą wprowadzane do budżetu?
W.Kułaj odpowiedziała, że tak bo subwencja oświatowa, jest takim źródłem dochodów gminy, że wymaga wprowadzenia do budżetu przez Radę Gminy. Wprowadzenia przez Radę Gminy nie wymaga wprowadzenie dotacji od Wojewody, oraz pieniędzy od innych samorządów.
B.Thier zapytał, dlaczego w uchwale nie dopisuje się dla większej przejrzystości, adnotacji, że te pieniądze zostaną przekazane na dofinansowanie szkoły niepublicznej.
W.Kułaj odpowiedziała, że nie widzi przeszkód. Napisane jest rozdział 801 01 wydatki na dotację na zadania bieżące, jeżeli jest dotacja. W załączniku do uchwały, pisze wydatki na dotację i to wszystko się mieści w tym. Nie dajemy dotacji na nasze szkoły tylko na obiekty zewnętrzne. Jest to napisane, sam rozdział 801 01, jest to rozdział szkoły podstawowe, dotacja.
B.Thier powiedział, że czytając załącznik on nie wiedział, że to dotyczy szkoły niepublicznej. Zapytał, w czym jest problem dopisać, że to idzie na szkoły niepubliczne?
W.Kułaj powiedziała, że w samym załączniku figuruje dotacja, wiadomo, że to jest dotacja na podmiot zewnętrzny.
B.Thier powiedział, że czytając to nie wiedział tego.
W.Kułaj odpowiedziała, że w uzasadnieniu może być to dopisywane.
Z.Jutrznia-Kępińska powiedziała, że chyba nie wszystko idzie na szkoły niepubliczne, ale też na nasze szkoły.
W.Kułaj odpowiedziała, że nie, nasze szkoły dostają środki z budżetu, bo są elementem budżetu, nie dostają dotacji. Dotacja idzie tylko do niepublicznych zewnętrznych szkół. Nasze szkoły nie mają dotacji, bo z tych dotacji trzeba się rozliczać. Szkoły są elementem budżetu tzn. w dziale 801 „Wydatki oświatowe” dostają środki z budżetu, natomiast dotacja jest dla podmiotów zewnętrznych, one się muszą rozliczyć z tego do 31 stycznia każdego roku.
W.Pawłowski powiedział, że jeżeli będziemy do każdej uchwały dopisywać, uwagi radnych w sensie takim, że nie wiedzą czegoś, to te uchwały będą na 3 strony. Jeżeli jest wyjaśnienie pełnomocnika Burmistrza, że wydatki na dotację na zadania bieżące, jest napisane wyraźnie i jest podany paragraf, jest wyjaśnienie to, to wystarczy. Tym się różni Radny od normalnego człowieka, że czyta Radny i jeśli ma jakieś problemy to może sobie je na sesji wyjaśnić. Jeżeli Pan Bogdan Thier, złoży wniosek formalny o uzupełnienie §1 pkt. 1 o jakiś zapis, to poddam ten wniosek pod głosowanie.
B.Thier powiedział, że chciał zwrócić uwagę, czy nie da się tego dopełnić.
W.Słomka powiedział, że jest to przeznaczone dla szkół niepublicznych. Problem polega na tym, jeżeliby kwota nie była ściśle taka, jak w tej uchwale, może się okazać, że na koniec roku zostanie np. 1 500 zł., i wtedy te środki trzeba blokować do następnego roku, nie można ich wprowadzić do budżetu, bo to jest dotacja celowa. To jest powód dlaczego bym się wstrzymywał, napisaniem wprost, że jest to dla placówek niepublicznych. To jest przeznaczona, ale nie zawsze kwoty są identyczne, jak planowane w tej uchwale.

Wyszła Z.Jutrznia-Kępińska

Projekt odczytał Przewodniczący.
W zarządzonym głosowaniu uchwała została przyjęta głosami 13 „za”, przy 1 nieobecnym.

Wyszedł J.Matoga
Wróciła Z.Jutrznia-Kępińska
Obecni Radni zapomnieli że pobierają diety, które są wynagrodzeniem za wykonana pracę i włożony trud nad poprawą funkcjonowania społeczności lokalnej, a nie za fakt uczestnictwa w posiedzeniach Rady. Dla Członków Rady Miejskiej nie stanowi problemu brak merytorycznego przygotowania się do dyskusji na temat podejmowanych uchwał a w konsekwencji wysłuchiwanie dość mglistych wyjaśnień Pani Wandy Kułaj.

W części swojej wypowiedzi Pani Wanda Kułaj zapomniała dodać, że budżet państwa wypłaca subwencje na wszystkich uczniów uczęszczających do szkół publicznych i niepublicznych na terenie Gminy, w równej wysokości, określonej w dokumencie zwanym potocznie „metryczką”. Część ogólnej kwoty subwencji, dotycząca uczniów szkół publicznych, jest umieszczana na odpowiednich kontach w budżecie gminy, reszta po przemianowaniu na „dotacje” jest wypłacana w płatnościach miesięcznych szkole niepublicznej. Z uwagi na fakt, że dotacja ma charakter podmiotowy (a nie jak zawarto w przytoczonym tekście – celowy), organy Urzędu Miasta są zobowiązane do kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkołę niepubliczną (może być wykorzystana wyłącznie na cele związane z edukacją). Subwencje przeznaczone dla uczniów szkół publicznych nie pokrywają kosztów funkcjonowania samorządowych szkół podstawowych, a różnica jest pokrywana z budżetu gminy. Zatem wbrew wnioskom które można wysnuć z toczącej się dyskusji Radnych, koszty funkcjonowania szkoły niepublicznej dla finansów Gminy wynoszą 0 złotych (otrzymane z budżetu państwa subwencje są przekazywane jako dotacje podmiotowe do szkoły niepublicznej). Nie można tego powiedzieć o szkołach publicznych, gdzie koszty funkcjonowania znacznie przekraczają otrzymane subwencje.

W kwestii przedstawionego projektu zmiany uchwały budżetowej, należy się oprzeć na następujących faktach:

1. Budżet na rok kalendarzowy 2014 był planowany w okresie X-XII 2013 r.
2. Szkoła jest zobowiązana do przedstawienia planowanej ilości uczniów w roku 2014 do 30 września 2013 r.
3. W chwili planowania budżetu osoby odpowiedzialne za przyporządkowanie kwot mają pełną wiedzę na temat planowanej ilości uczniów oraz miesięcy w których wypłaca się subwencje (przesunięcie następuje na początku roku kalendarzowego).
4. Budżet został uchwalony w grudniu 2013 r. i nie uwzględniał danych dostarczonych przez szkołę niepubliczną.

Z powyższego nasuwa się wniosek, że tego typu uchwały świadczą o niewłaściwej pracy urzędników odpowiedzialnych za planowanie budżetu, a w konsekwencji marnowanie pieniędzy podatników z których opłacane są ich pensje. W równej mierze dotyczy to Radnych, którzy nie uważają za stosowne szczegółowe zapoznanie się z zapisami budżetu, przed jego uchwaleniem. Tworzona przez Radnych komisja oświatowa nie stoi na wysokości zadania.
Państwa uwadze polecamy treść propozycji uzasadnienia, które w swojej wymowie dotyczy umieszczenia podmiotu dotowanego a nie faktycznej przyczyny dokonania zmiany.

Niepubliczna szkoła podstawowa robiąc „psikusa” Urzędowi Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych (otwierając nowa klasę we wrześniu 2014 r., rzecz niespotykana w szkołach), zmusiła Radę Miejską do wytężonej pracy przy uzasadnieniu i głosowaniu uchwały której podstawy nie były do końca zrozumiałe dla jej Członków.

Pozostaje nadzieja, że „twórcza” praca Radnych zostanie doceniona przez Wyborców, a pieniądze publiczne przestaną być marnowane na Osoby których kompetencją jest podnoszenie ręki w momencie zarządzonego głosowania.

6 myśli nt. „„Tym się różni Radny od normalnego człowieka …..”

 1. Andrzej Basiura

  Brawo dla autora tekstu!
  W końcu ktoś ma odwagę obnażyć urzędnicze absurdy, jakimi na co dzień jesteśmy częstowani w naszej Gminie.
  Oto nasze wielce oświecone władze gminne planują urządzić w dawnym budynku Urzędu Gminy przedszkole samorządowe (o tym pisano na niniejszym forum wcześniej) – po to, aby dzieci mieszkańców naszej Gminy mogły sobie chodzić do dofinansowywanego z NASZYCH pieniędzy przedszkola. W głowach wielce szanownych urzędników gminnych nie mieści się znalezienie lepszego rozwiązania, a takie zresztą zostało na łamach tego portalu zaproponowane – nie budować bezsensownego, samorządowego przedszkola, z którego i tak (bo w cuda nie wierzę) korzystać będą WYŁĄCZNIE mieszkańcy naszej Gminy, (z całkowitym pominięciem dzieci mieszkańców gmin sąsiednich – Krakowa, Wieliczki, Mogilan, Sieprawia) – i po prostu dofinansowywać przedszkole Lenkowo, do którego uczęszczają głównie dzieci mieszkańców gmin sąsiednich. Ale wymyślenie takich prostych i opłacalnych rozwiązań widocznie przerasta nasze gminne władze. No cóż…

  Odpowiedz
 2. kewin

  Thier jest spoko – już na tych nagraniach z sesji było widać, że to jedyny, który tam myśli i stara się coś wyjaśnić i uprościć…

  Odpowiedz
 3. luk

  Bogdan Thier to chyba jedyny radny w tej Gminie który wie co mówi, czego chce i w jakim kierunku Gmina powinna się rozwijać . Reszta do marionetki do przyklaskiwania. Może po niedzieli się to zmieni. Fajnie że w końcu widać nowe twarze wśród kandydatów.

  Odpowiedz
  1. Wizard

   Mówisz o tych gimnazjalistach? U mnie w obrębie raczej nie zagłosuje na osobę absolutnie nikomu nie znaną i nie pochodzącą z gminy.

   Odpowiedz
 4. tadeusz

  Śledzę od jakiegoś czasu wpisy na tych forach i chciałbym, żeby mi ktoś wytłumaczył, dlaczego większość komentarzy, które piszą zwolennicy obecnej władzy jest nasycone taką nienawiścią, obrażają innych. Czy to jest reakcja obronna na brak programu? czy może żeby ukryć te niezrealizowane obietnice? Natomiast przeciwnicy obecnej władzy wypowiadają się rzeczowo i konkretnie. Przypomina to walkę w parlamencie pomiędzy PiS-em a PO.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *