WIĘCEJ KONTROLI KAS FISKALNYCH W GASTRONOMII

Naczelnizba-skarbowa-logoik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków, w związku z coraz częściej stwierdzanymi przez administrację podatkową nieprawidłowościami i błędami w branży gastronomicznej, przypomina o najważniejszych obowiązkach podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Należą do nich m. in:
1) Prowadzenie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas
rejestrujących.
2) Wydawanie paragonów fiskalnych wszystkim nabywcom bez żądania z ich strony.
3) W przypadku awarii kasy podstawowej stosowanie kasy rezerwowej. W sytuacji gdy
jest to niemożliwe sprzedaż nie może być prowadzona.
Szczegółowe obowiązki określają przepisy art. 111 ust. 1, 3, 3a ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) oraz
§ 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas
rejestrujących (Dz. U. poz. 363) w zakresie ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej.
Wobec stwierdzenia nieprawidłowości w wypełnianiu podstawowych obowiązków
fiskalnych wśród podmiotów z branży gastronomicznej małopolska administracja podatkowa
zintensyfikowała działania w zakresie prawidłowego ewidencjonowania obrotu za pomocą kas
fiskalnych, w tym kontrole. W pierwszej kolejności kontrolami zostały objęte podmioty,
u których już wcześniej ujawniono nieprawidłowości w ewidencjonowaniu obrotów
za pomocą kas fiskalnych. Działania administracji podatkowej nastawione
są na zdyscyplinowanie w powyższym zakresie wszystkich podmiotów z branży.
Wobec podatników, którzy nie wypełniają należycie obowiązków ustawowych,
stosowane są także sankcje wynikające z kodeksu karnego skarbowego, w szczególności
w postaci nakładania grzywien w formie mandatów karnych.
Załącznik – wyciąg z przepisów:
Art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,
poz. 1054 ze zm.)
1. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot
podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
1a. Do obrotu wykazywanego w ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku
należnego.
[…]
3. Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu
i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany
ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy
rejestrującej. W przypadku gdy ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy
zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może dokonywać
sprzedaży.
3a. Podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas
rejestrujących są obowiązani:
1) dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać
wydrukowany dokument nabywcy;
2) dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas
rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy;
3) udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy
na każde żądanie właściwych organów;
4) zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu
podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących;
5) używać kas rejestrujących zgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych
na podstawie ust. 7a pkt 1;
6) przechowywać kopie dokumentów kasowych przez okres wymagany w art. 112, zgodnie
z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.11));
7) stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży,
z zastrzeżeniem ust. 3b;
8) dokonywać wydruku emitowanych przez kasę rejestrującą dokumentów i ich kopii;
9) prowadzić i przechowywać dokumentację o przebiegu eksploatacji kasy rejestrującej,
z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie ust. 7a i ust. 9 pkt 1;
10) dokonać zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania
numeru ewidencyjnego kasy;
11) poddać obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kasy rejestrujące, które zostały przez
podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich ponownym zastosowaniem
do prowadzenia ewidencji.
[…]
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz.
186 z późn. zm.)
Art. 60.
§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
§ 2. Kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje księgi w miejscu wykonywania działalności lub
w miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, przedstawicielstwo lub oddział, a jeżeli
prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi –
w miejscu określonym w umowie z biurem rachunkowym lub w miejscu wskazanym przez
kierownika jednostki, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten podatnik lub płatnik, który nie zawiadamia
w terminie właściwego organu o prowadzeniu księgi przez doradcę podatkowego, lub inny podmiot
upoważniony do prowadzenia ksiąg w jego imieniu i na jego rzecz.
§ 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1–3 podlega karze
grzywny za wykroczenie skarbowe.
Art. 61.
§ 1. Kto nierzetelnie prowadzi księgę, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze
grzywny za wykroczenie skarbowe.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto wadliwie prowadzi księgę.
Art. 62
§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia,
wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180
stawek dziennych.
§ 2. Kto fakturę lub rachunek, określone w § 1, wystawia w sposób nierzetelny albo takim
dokumentem posługuje się, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
§ 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje
wystawionej lub otrzymanej faktury lub rachunku, bądź dowodu zakupu towarów.
§ 4. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży
z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego
dokonanie sprzedaży.
§ 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1–4 podlega
karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *