Sesja Rady XLIII – W I D M O – aktual. 20.06.2014

radaW maju odbyła się Sesja Rady Widmo – czyli nigdzie nie ogłoszona sesja nr XLIII – przyznajemy, my również o niej nie informowaliśmy, nie uczestniczyliśmy też w niej, a co za tym idzie nie nagrywaliśmy…

Na prośbę Pani Sekretarz Gminy, publikujemy wyjaśnienie ze strony Gminy:

„Ogłoszenie o terminie sesji w miesiącu maju br. rzeczywiście nie zostało opublikowane w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Światnikach Górnych w wymaganym terminie – czyli 7 dni przed sesją – a dopiero w dniu 28 maja 2014 r. czyli w przeddzień sesji, co niewątpliwie jest błędem tut Urzędu. Sytuacja ta jednakże nie była działaniem celowym ani w żaden sposób zamierzonym, a wyniknęła z faktu, iż w dni 20 maja odszedł z pracy pracownik zajmujący się obsługą Rady Miejskiej i wobec powyższego nastapiły chwilowe utrudnienia organizacyjne związane z przygotowaniem sesji oraz nadaniem uprawnień dostępowych do BIP.
Sytuacja ta była wyjątkowa i jednorazowa.

18.06.2014

Nauczeni selektywnym zamieszczaniem informacji oraz podawaniem ich w „ostatniej chwili”, monitorujemy wpisy i aktualności zamieszczane na BIP oraz oficjalnej stronie gminy, lecz cóż Sesja XVIII nam umknęła – mało tego w kalendarium w BIP, wpis o tej radzie jest z datą 28.05.2014… sami oceńcie do jak dużej ilości osób ta informacja mogła trafić (za trzy minuty – wszystkim, którzy do mnie podejdą dam sto złotych! – no niestety jak to czytasz jest już po czasie…) dodatkowo w kalendarium rocznym tzw. planie pracy sesje w maju i w czerwcu ujęte są jako jedna.

Ciekawi nas co takiego istotnego chciano ukryć – czytając protokół z sesji (zamieszczony poniżej) dochodzimy do wniosku, że mógł to być niewygodny temat obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej forsowanej przez Stowarzyszenie „Zielone Światło dla Wrząsowic”. Które już raz zostało zaproszone do dyskusji na dobę przed sesją i to w sposób przypadkowy (przez nasz portal) co uniemożliwiło podjęcie dyskusji.

Po licznych sprzeczkach i wymianach zdań między Panem Prezesem Stowarzyszenia, zakończyło się skierowaniem wniosku do Komisji Statutowej.

W zarządzonym głosowaniu wniosek o zamknięcie dyskusji oraz przekazaniu sprawy do komisji stałych Rady Miejskiej został przyjęty 8 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” przy 3 nieobecnych.

Ponad to rzuciły nam się jeszcze dwa ciekawe zagadnienia:

1. Przyjęcie rezolucji w sprawie kontraktowania usług stomatologicznych w gminie Świątniki Górne – nie mamy na tą chwilę wglądu do projektu rezolucji – nie mniej jednak z zaprotokołowanych słów Burmistrza wynika, że chodzi o o rozszerzenie  świadczenia usług stomatologicznych na terenie gminy, o przychodnie KRAK-MEDYK we Wrząsowicach – uchwała wzbudziła kontrowersje gdyż była przyjmowana bez uprzedniej analizy i odpowiedniej dyskusji. (Sugerujemy używanie poprawnej nazwy przychodni, a nie jak w protokole…)

W zarządzonym głosowaniu wniosek o przyjęcie poprawek w projekcie uchwały nr. 379 został przyjęty 4 głosami „za” przy 9 głosach „wstrzymujących”.

2. Informacja o wysokości umorzonych należności pieniężnych i ilości zastosowanych ulg oraz wysokości kwot objętych ulgami w roku 2013.

i tu mamy wpis tylko:

„Radni nie zgłosili, żadnych uwag dotyczących informacji o wysokości umorzonych należności pieniężnych i ilości zastosowanych ulg oraz wysokości kwot objętych ulgami w roku 2013.”

Stare chińskie przysłowie mówi: „jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o kasę” – stąd nasze obawy, że powodem tak „nienagłośnionej” sesji było nie wywlekanie wszystkich umorzeń, do których nie mamy teraz wglądu…

Zapraszamy do lektury całego protokołu z sesji widmo:

PROTOKÓŁ Nr XLIII/14

z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych

w dniu 29 maja 2014 r.

  Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00.

Obecnych 13 radnych, zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Waldemar Pawłowski.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu sesji nr XLII.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Informacja Burmistrza z działalności finansowo-gospodarczej w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał:

a)      w sprawie zmiany uchały Nr XXVIII/226/2012 dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Świątniki Górne – projekt Burmistrza MiG nr 338,

b)      w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy – projekt Burmistrza MiG nr 339,

 1. Informacja o wysokości umorzonych należności pieniężnych i ilości zastosowanych ulg oraz wysokości kwot objętych ulgami w roku 2013.
 2. Dyskusja na temat obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia „Zielone Światło dla Wrząsowic”.
 3. Zapytania i wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad XLIII sesji Rady Miejskiej.

 Zgodnie z art. 25 ust. 3 cytowanej ustawy o samorządzie gminnym, pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 Ad.1.

Przewodniczący Rady przywitał zebranych i po stwierdzeniu quorum (13 radnych) ogłosił, iż sesja jest prawomocna.

 Wyszedł P.Waśniowski

 Ad.2.

Wpłynął wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwały nr 340 w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozmiaru obniżek obowiązkowego  tygodniowego  wymiaru godzin nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz pedagogów szkolnych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne.

 W zarządzonym głosowaniu wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 340 został przyjęty 12 głosami „za” przy jednym nieobecnym.

 Wpłynął wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwały nr 341 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.

 Wrócił P.Waśniowski

 W zarządzonym głosowaniu wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 341 został przyjęty 13 głosami „za”.

 Wpłynął wniosek przyjęcie pod obrady rezolucji w sprawie kontraktowania usług stomatologicznych w gminie Świątniki Górne

 W zarządzonym głosowaniu wniosek o wprowadzenie do porządku obrad wniosku o przyjęcie rezolucji został przyjęty 13 głosami „za”.

 Wobec powyższych zmian, zmieniony porządek obrad prezentuje się następująco:

 Przyjęcie protokołu sesji nr XLII.

 1. Interpelacje radnych.
 2. Informacja Burmistrza z działalności finansowo-gospodarczej w okresie międzysesyjnym.
 3. Podjęcie uchwał:

a)      w sprawie zmiany uchały Nr XXVIII/226/2012 dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Świątniki Górne – projekt Burmistrza MiG nr 338,

b)      w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy – projekt Burmistrza MiG nr 339,

c)      w sprawie : zmiany uchwały  Nr XXXIV/280/2013  Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozmiaru obniżek obowiązkowego  tygodniowego  wymiaru godzin nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz pedagogów szkolnych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne. – projekt Burmistrza MiG nr 340.

d)     w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku – projekt Burmistrza MiG nr 341.

 1. Przyjęcie rezolucji w sprawie kontraktowania usług stomatologicznych w gminie Świątniki Górne
 2. Informacja o wysokości umorzonych należności pieniężnych i ilości zastosowanych ulg oraz wysokości kwot objętych ulgami w roku 2013.
 3. Dyskusja na temat obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia „Zielone Światło dla Wrząsowic”.
 4. Zapytania i wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad XLIII sesji Rady Miejskiej.

 Ad.3.

Do protokołu z sesji nr XXXVIII nie zgłoszono uwag.

W zarządzonym głosowaniu protokół został przyjęty 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”.

 Ad.4.

Zgłoszono następujące interpelacje:

M.Sikora

Przejście dla pieszych przy ul. Gen. Zielińskiego i Władysława Jagiełły. W jakim terminie zostanie zrobione oraz czy będzie migający znak.

 J.Ujma

Budynek Klubu we Wrząsowicach, jak w akcie notarialnym został zatwierdzony podział budynku i działki, jak określono sprawę ewentualnych remontów oraz uzytkowanie cześci wspólnych.

 S.Burda

Przy ul. Zagrody, Piastowska oraz Dworska – woda zniszczyła most, osunęła się ziemia.

Rozważyć ustawienie barierek ochronnych w stronę ul. Zagrody, gdyż jest bardzo stromo.

 B.Thier

Przy ul. Dworskiej przed samym boiskiem sportowym, oberwała się skarpa w skutek czego nachylił się słup, jest to bardzo niebezpieczne i należało by to naprawić – sprawa zgłaszna od roku i fizycznie nadal jest nie zrobiona.

 Ad.5.

Informację z działalności finansowo – gospodarczej w okresie międzysesyjnym przedstawił Skarbnik – w załączeniu.

 B.Thier zapytał o wykorzystywanie recyklingu na podyspki na drogach gminnych?

W.Kułaj odpowiedziała, że recykling niestety nie jest wykorzystywany, gdyż jest bardzo trudno go dostać od firm, gdyż one nim  nie dysponują.

B.Rykała zapytała z jakich pieniędzy została sfinansowana wiata w Ochojnie?

W Kułaj poinformowała, że z środków pochodzących z rady sołeckiej.

 Ad.6.

Projekt uchwały nr 338 w sprawie zmiany uchały Nr XXVIII/226/2012 dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Świątniki Górne – projekt Burmistrza MiG nr 338,

 Projekt odczytał Przewodniczący.

 W zarządzonym głosowaniu uchwała została przyjęta głosami 13 „za”.

 Projekt uchwały nr 339 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Projekt odczytał Przewodniczący.

 W zarządzonym głosowaniu uchwała została przyjęta głosami 13 „za”.

 Projekt uchwały nr 340 w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozmiaru obniżek obowiązkowego  tygodniowego  wymiaru godzin nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz pedagogów szkolnych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne.

 B.Thier zapytał czy wicedyrektor jest w każdej szkole w Światnikach?

W.Kułaj odpowiedziała, że nie w każdej tylko w szkole w Świątnikach Górnych oraz w Zespole Szkół.

B.Thier czy w gimanzjum jest dwóch wicedyrektorów?

W.Kułaj tak, ponieważ w tym gimnazjum funkcjonują dwa rodzaje szkół.

 Projekt odczytał Przewodniczący.

 W zarządzonym głosowaniu uchwała została przyjęta głosami 13 „za”.

 Projekt uchwały nr 341 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.

 W.Kułaj przedstawiła projekt uchwały nr 341. Środki z Kultury na wyposażenie w instrumenty muzyczne – przeniesienie między działami. Z działu „oświata” (801) do działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.  (921)

L.Kuc stwierdził że, pieniądze na ten cel już otrzymaliśmy.

W.Kułaj odpowiedzial, że owszem otrzymaliśmy ale w dziale 801 a musi być w dziale 921, bo z taką ustaloną klasyfikacją budżetową przyznano dotację z ministerstwa

B.Thier zapytał czy wszystkie pieniądze będą przeznaczone na instrumenty?

W.Kułaj odpowiedziała, że tak, bo to jest dotacja celowa, co nie zostanie wykorzystane trzeba będzie zwrócić.

L.Kuc zapytał czy wypożyczenie instrumentów jest odpłatne?

W.Kułaj odpowiedziała, że nie.

 Sekretarz zgłosiła autopoprawkę do uchwały nr 341.

 §1 ust 3 „zmiany określone w ust. 1 pkt. 1,2 stanowią załacznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 W zarządzonym głosowaniu uchwała została przyjęta głosami 13 „za”.

 Ad.7

W.Pawłowski, przewodniczący Rady Miejskiej omówił projekt rezolucji.

B.Thier zapytał dlaczego nie możemy wybrać firmy, która robi coś lepiej tylko musimy wziąć inną tą tańszą?

W.Słomka odpowiedział, że nie ingeruje w kwestię przetargu, apel jest o rorzszerzenie świadczenia usług.

B.Thier stwierdził, że jest to za trudny temat aby w ciągu 2 minut zapoznać się z materiałami i dyskutować.

W.Kułaj odpowiedziała, że niestety sprawa wyszła świeża, dlatego nie ma na nią za dużo czasu.

B.Thier zwrócił uwagę na kwestię dojazdu do KRAK-MEDU we Wrząsowicach, że przystanek nie znajduje się w odległości 2,5km od gabinetu denystycznego, gdyż przystanek znajduje się nieopodal.

D.Dębska stwierdziała, że autobusy zatrzymujące się na tym przystanku nie przejeżdżają przez Świątniki Górne.

Z.Jutrznia-Kępińska zaooponowała, że w takiej sytuacji należałoby jechać najpierw do Krakowa do Borku Fałęckiego, a następnie stamtąd do Wrząsowic.

A.Grudzień zapytał czy jeśli usługi będą świadczone w NZOZ będą to usługi kompleksowe?

W.Słomka odpowiedział, że raczej kompleksowe.

D.Dębska zapytała, czy ktoś z obecnych na sesji był w gabinecie we Wrząsowicach? Jest tam tylko jedno stanowisko dentystyczne.

W.Słomka odpowiedział, że wie, że jest tam tylko jedno stanowisko, ale nie możemy w to ingerować.

B.Thier poprosił o opowidzenie coś więcej o rozszerzeniu usług stomatologicznych?

W.Kułaj odpowiedziała, że w rezolucji nie piszemy o rozszerzeniu tylko o dodatkowy kontrakt na świadczenie usług stomatologicznych.

W.Słomka powiedział, że gmina Świątniki Górne jest miejsko-wiejska, aktualnie w mieście jest pozbawiona usług stomatologicznych, dlatego jest ta rezolucja aby te usługi jednak otrzymywała.

W.Pawłowski powiedział, że poza wpisem 2,5 km. odbiera dokument rezolucji jako pozytywny. Apel jest do dyrektora o zmianę decyzji w tej sprawie. Był konkurs wygrała inna firma, dlatego chcemy aby Miasto Świątniki Górne też posiadało umowę na świadczenie usług stomatologicznych.

 Wyszedł P.Waśniowski

 B.Rykała powiedziała, że bardzo by się cieszyła, gdyby była możliwość wyboru pomiędzy usługami stomatologicznymi świadczonymi we Wrząsowicach oraz w Świątnikach Górnych.

B.Thier powiedział, że w interpelacji nic nie pisze, o nowym kontrakcie.

Z.Jutrznia-Kępińska odpowiedziała, że chcemy aby w Świątnikach Górnych został utworzony kolejny gabinet stomatologiczny. Jednocześnie poprosiła o przyjęcie rezolucji, gdyż KRAK-MED otrzymał już dotację, która nie da się wycofać, dlatego wnioskuje o pozostawienie usług przy ul. Krakowskiej 2, z uwagi na bliską lokalizację, dogodny dojazd oraz ogólne zadowolenie z świadczonych usług stomatologicznych wśród mieszkańców.

S.Żołnierczyk Złożył wniosek o zamknięcie dyskusji oraz przyjęcie rezolucji.

 Przewodniczący podjął pod głosowanie wniosek o zamknięcie dyskusji.

W zarządzonym głosowaniu wniosek S.Żołnierczyka został przyjęty 11 głosami „za”,  1 przeciw przy jednym nieobecnym.

B. Thier wyraził oburzenie, dotyczące zakończenia dyskusji.

 Wrócił P.Waśniowski

 B.Rykała powiedziała, że do Świątnik Górnych ma kilka kilometrów, natomiast do Wrząsowic zaledwie 600m.

A.Grudzień: odpowiedział, że rezolucja jest jedynym wyjściem, gdyż nie wszystkim uda się dogodzić.

D.Dębska zapytała, dlaczego nie można odwołać decyzji po rozstrzygnięciu konkursu?

W.Kułaj odpowiedziała, że nie można gdyż jest to decyzja administracyjna i aby ją odwołać potrzebne są bardzo mocne argumenty.

 Wprowadzono poprawki do rezolucji:

 W zarządzonym głosowaniu wniosek o przyjęcie poprawionej rezolucji został przyjęty 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”.

 W.Pawłowski złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr. 379.

B.Thier zapytał P.Mikołaja Sieniarskiego czy można w trakcie trwania sesji wprowadzić projekt uchwały do porządku obrad?

M. Sieniarski odpowiedział, że w każdym momencie można wprowadzić projekt uchwały do porządku obrad.

 W zarządzonym głosowaniu wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 379 został przyjęty 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”.

 W.Pawłowski zapytał, dlaczego w projekcie uchwały wymienionych jest tylko dwóch posłów?

W.Kułaj odpowiedziała, że są to posłowie którzy najczęściej przebywają na terenie Gminy Świątniki Górne w skutek czego na pewno ich to zainteresuje.

W.Pawłowski powiedział, że chciałby poinformować o rezolucji wszystkich posłów na sejm wybranych w województwie małopolskim.

S.Burda zapytał czy to nie opóźni tej procedury?

W.Pawłowslo odpowiedział, że raczej nie, wręcz poinformowanie pozostałych posłów jeszcze może dodatkowo w tym pomóc.

 W zarządzonym głosowaniu wniosek o przyjęcie poprawek w projekcie uchwały nr. 379 został przyjęty 4 głosami „za” przy 9 głosach „wstrzymujących”.

 Zamknięcie dyskusji, dotyczącej projektu uchwały nr. 379.

 W zarządzonym głosowaniu protokół został przyjęty 11 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących”.

 Ad.8.

 Radni nie zgłosili, żadnych uwag dotyczących informacji o wysokości umorzonych należności pieniężnych i ilości zastosowanych ulg oraz wysokości kwot objętych ulgami w roku 2013.

 Ad.9.

Dyrektor Stowarzyszenia „Zielone światło dla Wrząsowic” opowiedział na czym polega inicjatywa obywatelska, dzięki niej można zwiększyć zaangażowanie mieszkańców w inicjatywę uchwałodawczą. Obywatele będą mogli mieć większy wpływ na decyzje podejmowanie w gminie.

 E.Mączeńska przedstawiła, pisma które wpłynęły do gminy od stowarzyszenia „Zielone światło dla Wrząsowic”.

 R.Stadnik Dyrektor Stowarzyszenia „Zielone światło dla Wrząsowic”, poinformował, że nie walczą o tą inicjatywę dla siebie tylko dla obywateli.

W.Słomka powiedział, że inicjatywa uchwałodawcza przysługująca mieszkańcom, nie będzie dotyczyła wszystkich uchwał. Radni są obligowani odpowiedzialnością oraz presją mieszkańców.

R.Stadnik poinformował, że chodzi o poważne sprawy, obywatele nie mają faktycznej osoby która podejmowała by dla niech niektóre tematy.

 Wyszedł Z.Pietrzyk

 W.Słomka ta formuła nie możę ubezwłasnowolnić radnych, to ma być uzupełnienie możliwości a nie zastępowanie.

R.Stadnik powiedział, aby dodać punkt w statucie gminy, dotyczący inicjatywy uchwałodawczej, aby było to formalne.

W.Kułaj, poinformowała, że obywatele mają możliwość składania wniosków, jednak nie z inicjatywy uchwałodawczej, można składać te wnioski do Radnych do Burmistrza mogą one dotyczyć np. ujęcia w budżecie remontu ulic.

R.Stadnik odpowiedział, że możliwość wniosków jest, ale to nie jest to samo co inicjatywa uchwałodawcza, nie ma debaty, nie ma gwarancji, że to trafi pod obrdy Rady Miejskiej.

W.Kułaj wnioski złożone do Przewodniczącego rady są poddawane pod obrady.

B.Thier powiedział, że jak nie mamy na coś wpływu to referendum jak mamy to inicjatywa obywatelska. Chodzenie na zebrania jest dla większości bezsensowne . Wpisanie do statutu nie wniesie ani nic dobrego ani też nic złego.

M.Sikora poinformiował, że w Rzeszotarach powstaje dużo inicjatyw, działają grupy i nikt w tym nie przeszkadza.

 Wyszła Z.Jutrznia-Kępińska

 B.Thier powiedział, że co kogoś boli, aby to wprowadzić, można od razu powiedzieć nie i koniec. Aby obywatele sami się spotykali.

R.Stadnik, powiedział żeby dać szansę wzięcia odpowiedzialności przez Radnych

W.Pawłowski odpowiedział, że wiele osób nie będzie z tej inicjatywy zadowolonych, jednak gdy będą mądrzy ludzie którzy będą mądrze decydować to wszystko będzie dobrze.

R.Stadnik powiedział, że to nie będzie tak, że ludzie będą przeszkadzać, np problem z gospodarką środowiskową i ściekami, ludzie mogą pomóc. Dlatego nie zgadzam się, że wszystkie sprawy zostały załatwione.

W.Pawłowski zaooponował, że nie powiedział, że wszystkie sprawy zostały załatwione, jest wiele spraw które należy podjąć.

W.Słomka, powiedział, że gdyby wszystkie sprawy zostały załatwione to stowarzyszenie byłoby nie potrzebne. Inwestujemy w kanalizację, problem jest taki, co robić i w jakim zakresie.

L.Bielańska, poinformowała, że napisała apel do mieszkańców o rozwiązaniach dotyczących szamb. Apel miał pomóc gminie w załatwiwaniu pewnych spraw, a mimo to nie został umieszczony w Kurierze. Zwiększenie uprawnień mieszkańcom, w niczym by nie zagroziło.

W.Słomka, odpowiedział, że zapis w statucie i tak by do niczego nie prowadził, gdyż mieszkańcy by się do tego nie odnosili bo musieli by się spotkać.

B.Thier, powiedział, że na początku było by gorzej ale z czasem będzie coraz lepiej. W czym jest problem, niech się pokłócą, żeby wiedzieli, że trudno jest zdecydować na co dać pieniądze przy tak wielu wydatkach. Dyskusja jest teraz w jakiej formie, albo jesteśmy za albo na nie.

L.Bielańska powiedziała, że mieszkańcy zaufali temu gronu radnych, to może to grono zaufałoby im.

 Wyszedł L.Matoga

 A.Grudzień odpowiedział, że do tego potrzebna jest szczegółowa dyskusja, trzeba podjąć wszystkie plusy i minusy.

A.Kozioł zapytala, czy inicjatywa społeczna ma jakieś podparcie prawne?

W.Słomka, odpowiedział, że tak istnieje, powiedział także, że należy skierować wniosek do komisji statutowej.

B.Thier odpowiedział, że do komisji statutowej kieruje się wniosek tylko do przygotowania. Teraz albo kończymy dyskusję albo pod głosowanie.

S.Burda, powiedział, że musi być współpraca z radnymi.

W.Pawłowski poinformował o skierowaniu wniosku do komisji statutowej.

B.Skalska powiedziała, że konieczne jest powołanie komisji statutowej.

W.Pawłowski odpowiedział, że będzie trzeba ją powołać.

B.Thier zapytał, kto jest za tym aby opowiedzieć się czy jest za czy nie?

R.Stadnik złożył prośbę o przygotowanie uchwały przez P. Burmistrza.

 W zarządzonym głosowaniu wniosek o zamknięcie dyskucji oraz przekazaniu sprawy do komisji stałych Rady Miejskiej został przyjęty 8 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” przy 3 nieobecnych.

 Ad. 10.

Zgłoszono następujące wnioski:.

 Ochojno

Thier Bogdan

– przechylony słup koło boiska w Ochojnie.

– przebranie rowów zjazd z ul. Kamieniec woda wypływa na drogę.

 Grudzień Adam

podcięcie drzew i krzewów przy ul. Ks. Popiełuszki

 Olszowice

Dziektarz Stanisław

– podcięcie drzew i krzewów przy ul. Kaimówka

 Rzeszotary

Kozioł Agata

– zamontowanie barierki przy szkole w Rzeszotarach.

– sprzątanie, utrzymanie czystości na przystankach autobusowych. Częstsze opróżnianie koszy, umycie przystanków oraz oczyszczenie tablic ogłoszeniowych.

– montaż koszy przy tablicach ogłoszeń. np. przy kościele w Rzeszotarach.

 Sikora Michał

– tempo Rzeszotary – krzesełka, część słupków jest rozmrożona, niedługo kończy się gwarancja.

 Świątniki Górne

Dębska Danuta

– zamulony rów przy ul. Sportowej (nad boiskiem) woda wypływa na drogę.

– ul. Południowa woda zmyła kamienie z drogi do rowu.

– ul. Świętego Stanisława woda wypłukała kamienie z pobocza na drogę.

– oczyszczenie tablic ogłoszeniowych

– nieświecąca lampa przy ul. Sportowej na rogu koło P. Dłużewskiej.

 Wrząsowice

Ujma Janusz

– obcięcie gałęzi przy ul. Bilówka

– przymocowanie się kratki przy ul. Sportowej

– odwodnienie drogi powiatowej przy ul. Zielonej 4

– powiatowy rów meriolacyjny od Strażnicy woda wypływa na działki (koło pieczarkarni)

– zamulony po stronie wylotów przepust przy ul. Gazdy po stronie wylotów

 Ad.11.

 Przewodniczący zamknął obrady XLIII sesji Rady Miejskiej.

 Na tym protokół zakończono.

 Protokołowała:

 Biela Ewelina

 

2 myśli nt. „Sesja Rady XLIII – W I D M O – aktual. 20.06.2014

 1. Wojtek

  No to już wiem dlaczego Was nie było:) A szkoda, bo protokoły nie oddają w pełni tego co zostało powiedziane, wypowiedzi są za bardzo skrócone i często gubią lub zmieniają sens wypowiedzi. A już na pewno w stowarzyszeniu nie ma żadnego dyrektora.

  A z Krak Medyk z Wrząsowic chodzi o to, że gabinet dentystyczny ze Świątnik przegrał z nimi przetarg w NFZ o pełnienie usług dentystycznych. Spowodowało to protesty mieszkańców u Burmistrza, że daleko i nie ma jak dojechać. Przedstawiciel NFZ stwierdził, że w naszej gminie mągą być dwie placówki kontraktowane przez NFZ i w rezolucji chodzi właśnie o rozszerzenie usług o gabinet w Świątnikch, tak żeby były dwa.

  Odpowiedz
 2. Newman

  Cytat: 1/ „W.Słomka, odpowiedział, że zapis w statucie i tak by do niczego nie prowadził, gdyż mieszkańcy by się do tego nie odnosili bo musieli by się spotkać”.k.cyt.
  Czyżby Burmistrz czyta w myślach obywateli?
  Cytat: 2/ „B.Thier powiedział, że jak nie mamy na coś wpływu to referendum jak mamy to inicjatywa obywatelska. Chodzenie na zebrania jest dla większości bezsensowne . Wpisanie do statutu nie wniesie ani nic dobrego ani też nic złego. ” K,cyt.
  Wpisanie do statutu gminy daje podstawę szanowny Panie.” Nie zbadał a usunął ciążę.”
  W ten sam sposób czyni się podstawę dla konsultacji społecznych. Chyba, że uważa się obywateli za głupców.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *