Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej nr XLIV

mqdefaultNajbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 18 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 w sali obrad w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne przy ul. Bruchnalskiego 36.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji nr XLIII.

4. Interpelacje radnych.

5. Informacja Burmistrza z działalności finansowo-gospodarczej w okresie międzysesyjnym.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok:

a) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świątniki Górne za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Świątniki Górne.

b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Gminy Świątniki Górne za rok 2013.

c) debata,

d) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania – informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Świątniki Górne za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – projekt Burmistrza MiG nr 344.

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świątniki Górne za 2013 r. – projekt Burmistrza MiG nr 345.

f) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Świątniki Górne z tytułu wykonania budżetu Gminy Świątniki Górne w roku 2013.

g) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Świątniki Górne absolutorium z tytułu wykonania budżetu w roku 2013.

h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z tytułu wykonania budżetu Gminy Świątniki Górne za rok 2013.

7. Podjęcie uchwał: 

a)   w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku – projekt Burmistrza MiG nr 342.

b) w sprawie zmiany Statutu Muzeum Ślusarstwa im. Marcina Mikuły w Świątnikach Górnych – projekt Burmistrza MiG nr 343.

c) w sprawie przekazania pomocy rzeczowej przez Gminę Świątniki Górne dla Powiatu Krakowskiego w formie realizacji zadania publicznego – projekt Burmistrza MiG nr 346.

d) w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątniki Górne na lata 2014 – 2022 – projekt Burmistrza MiG nr 347.

e) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku – projekt Burmistrza MiG nr 348.

f) w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku. – projekt Burmistrza MiG nr 349.

8. Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju na temat działalności OSP w roku 2013 w zakresie kwot wydatkowanych z budżetu Gminy.

9. Opinia Komisji Edukacji i Kultury na temat działalności LKS w roku 2013 w zakresie kwot otrzymanych z budżetu Gminy.

10. Zapytania i wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad XLIV sesji Rady Miejskiej.

2 myśli nt. „Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej nr XLIV

  1. swiatnikigorne.org

    Napisaliśmy przez ePuap wniosek o cykliczne udostępnianie projektów uchwał, w wersji elektronicznej – o efektach będziemy informować – obawiam się jednak, że przed tą sesją już nie zdążymy…

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *