GMINA ŚWIĄTNIKI GÓRNE OGŁASZA NABÓR

herb_swiatniki_gornena stanowisko Kierownika projektu:

„Już dzisiaj – urzędy jutra w Małopolsce”

(Nr KSI POKL.05.02.01-00-104/13)

 

realizowanego przez Gminę Świątniki Górne jako Lidera projektu, Gminy: Babice, Liszki, Mogilany, Sułoszowa, Siepraw, Sułkowice i Powiat Myślenicki jako Partnerów oraz Fundację Stiwek jako Partnera spoza finansów publicznych, z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

 FORMA I WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Umowa-zlecenie od momentu podpisania umowy do dnia 31.07.2015 r.

Szacowany czas pracy kierownika projektu:      90 godzin miesięcznie. (około 1/2 etatu)

Kwota wynagrodzenia miesięczna brutto:         3.500 zł.

 WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
 • znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i związanej z nim sprawozdawczości,
 • znajomość regulacji prawnych niezbędnych przy realizacji i finansowaniu projektów unijnych (szczególnie prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych),
 • prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem do wykorzystania w celach realizacji zlecenia.

 WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • znajomość baz danych i systemów zarządzania informacjami,
 • ukończone kursy i szkolenia z POKL,
 • komunikatywność, odpowiedzialność.

 ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Bieżące kierowanie wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego i finansowego zgodnie z harmonogramem realizacji projektu tj.:

1)        nadzór nad realizacją projektu i zgodnością przygotowanych dokumentów z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektu w ramach POKL 2007-2013 i obowiązującymi przepisami,

2)        nadzór i koordynacja pracy personelu projektu,

3)        prowadzenie dokumentacji projektu,

4)        wprowadzanie zmian do projektu w oparciu o obowiązujące zapisy zawarte
w dokumentacji konkursowej, umowie o dofinansowanie projektu, dokumentach programowych POKL,

5)        nadzór nad promocją projektu,

6)        reprezentowanie projektu na zewnątrz,

7)        bieżący kontakt z Instytucją Pośredniczącą i innymi organizacjami lub instytucjami zaangażowanymi bezpośrednio lub pośrednio przy realizacji projektu, w tym udział
w kontrolach realizowanych przez instytucję pośredniczącą,

8)        bieżący kontakt ze specjalistą ds. finansowych i specjalistą ds. promocji ze strony Partnera Fundacji oraz specjalistą ds. szkoleń i specjalistą ds. wdrożeń- pracownikami lidera,

9)        prowadzenie spotkań zespołu kierowniczego,

10)    nadzór nad pracami w zakresie monitorowania i ewaluacji w projekcie w tym opracowywanie comiesięcznych wewnętrznych raportów z monitoringu wskaźników,

11)    hospitowanie szkoleń prowadzonych w ramach projektu realizowanych w urzędach Partnerów projektu,

12)    stały kontakt z Partnerami projektu w tym minimum raz na miesiąc wizyta monitorująca
w siedzibie każdego z partnerów – gmin i starostwa,

13)    sporządzanie wniosków o płatność – część merytoryczna,

14)    koordynowanie dokonywania zakupów w ramach projektu i zamawiania usług tak realizowanych przez lidera projektu jak również Partnera Fundację tj. współpraca ze wszystkimi Partnerami i Liderem Projektu w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na sprzęt, oprogramowanie i jego wdrożenie, szkolenia i działania promocyjne, konsultacje w zakresie określenia warunków udziału w postępowaniach
o udzielenie zamówienia publicznego w sposób nienaruszający zasady równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji, a jednocześnie na wyłonienie kręgu wykonawców dających gwarancję prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

15)    nadzór nad prawidłową realizacją dostaw i usług w projekcie poprzez kontrolę procesu realizacji całego projektu oraz poszczególnych kontraktów, monitoring i kontrola jakości wykonania projektu co do zgodności z założeniami określonymi we wniosku
o dofinansowanie projektu z załącznikami, dokumentacji technicznej, umowie
o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (m.in. harmonogramem) i aneksach do umowy o dofinansowanie projektu,

16)    bieżące informowanie Zleceniodawcy o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizacji projektu, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach związanych z dotrzymaniem terminu zakończenia poszczególnych dostaw/usług/robót i osiągnięciem założonych wskaźników produktu i rezultatu projektu i wprowadzanie w uzgodnieniu
z zamawiającym działań zapobiegawczych i naprawczych,

17)    dokonywania odbiorów częściowych i końcowych  realizacji poszczególnych kontraktów projektu i sporządzanie protokołów odbioru częściowego i końcowego,

18)    nadzór nad przechowywaniem i archiwizowaniem dokumentacji projektowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • curriculum vitae,
 • kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje oraz ukończenie kursów i szkoleń,
 • oświadczenie o niekaralności oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres:

 Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne

ul. Bruchnalskiego 36

32-040 Świątniki Górne

 z dopiskiem: Kierownik Projektu 5.2., osobiście na dzienniku podawczym Urzędu lub drogą pocztową, w terminie do dnia 24 czerwca 2014 r. roku do godz. 14.00.

 OPIS PROCEDURY WYŁANIANIA KANDYDATA

Postępowanie przeprowadzi komisja ds. naboru powołana przez Burmistrza Miasta
i Gminy Świątniki Górne.

Etap I – ocena merytoryczna

Komisja dokona sprawdzenia złożonych ofert pod kątem spełniania wymagań niezbędnych oraz kompletności wymaganych dokumenty.

Etap II – rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci spełniający wymogi formalne zaproszeni zostaną na rozmowę kwalifikacyjną,
w której sprawdzona zostanie wiedza i predyspozycje kandydata w związku z potencjalnym świadczeniem przez niego usługi kierownika projektu.

 

Komisja wyłoni zwycięzcę naboru oceniając w skali od 1 do 10:

–        dokumenty złożone przez kandydata,

–        zakres spełniania wymagań dodatkowych,

–        wiedzę ogólną oraz dotyczącą przedmiotu świadczonej usługi,

–        predyspozycje i umiejętności zaprezentowane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Postępowanie zakończone zostanie protokołem końcowym dokumentującym przebieg naboru.

Burmistrz                  

Świątniki Górne, 12 czerwca 2014 r.                                                     /-/ Witold Słomka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *