OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

kasa2Zgodnie z art. 24 h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz 594 ze zm.) osoby pełniące funkcje publiczne zobowiązane zostały do złożenia oświadczeń o swoim stanie majątkowym w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

Dokumenty są zobligowani upublicznić: radni, burmistrz, zastępca burmistrza, skarbnik gminy, sekretarz gminy, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, osóby zarządzające i członkowie organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. Oświadczenia dotyczą majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenia majątkowe składane są wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni. Oryginały oświadczeń złożonych przez wszystkich powyżej wymienionych, znajdują się Biurze Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych, a z wersją elektroniczną polecamy się zapoznać za pomocą strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *