Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne o konsultacjach społecznych

230px-Egyptbookdead3OBWIESZCZENIE

 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE

O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych, dotyczących Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świątniki Górne na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2020.

Organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu poprzez składanie uwag i wniosków.

Z dokumentacją zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne w dniach 1 – 22 października 2013 r.

Wnioski można kierować w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia, do dnia 22 października 2013 r.:

• na adres poczty elektronicznej: umig@swiatniki-gorne.pl

• składać osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, w godzinach: poniedziałek 7.00-17.00, wtorek-piątek 7.00-15.00.

•  za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne, ul K. Bruchnalskiego 15, 32-040 Świątniki Górne, przy czym o terminie złożenia opinii i uwag decyduje data ich doręczenia na adres Urzędu.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię /nazwę/ i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne.

                                                                                                                Burmistrz

                                                                                                          dr Witold Słomka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *