Miesięczne archiwum: Kwiecień 2013

Wsparcie realizacji zadań publicznych

Zarządzenie Nr 581/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne
z dnia 15 kwietnia 2013 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursów na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Światniki Górne w 2013 roku.
Na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm ) i na podstawie § 7 i 9 Załącznika do uchwały nr XXVI/210/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30.11.2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 r. zarządza się, co następuje : Czytaj dalej